Polityka Prywatności strony www.m4kgarage.pl

§1. Postanowienia wstępne

Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką jest spółka Miłośnicy 4 Kółek Sp. z o.o. z siedzibą w Gostomku (83-407), przy ul. Miłośników 4 Kółek 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000819517, NIP: 5833382689, REGON:385099980, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł. Dane kontaktowe: e-mail: [email protected].

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki poniższe definicje oznaczają:

 1. Administrator/M4K – oznacza Miłośnicy 4 Kółek Sp. z o.o. z siedzibą w Gostomku (83-407), przy ul. Miłośników 4 Kółek 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000819517, NIP: 5833382689, REGON: 385099980, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł. 
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 
 3. Jednostka franczyzowa – oznacza przedsiębiorcę prowadzącego warsztat samochodowy pod marką M4K. Lista Jednostek franczyzowych znajduje się tu: https://m4kgarage.pl/warsztaty. 
 4. Newsletter – oznacza internetowy biuletyn, rozsyłany systematycznie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. 
 5. Kandydat – oznacza osobę fizyczną, która wyraża wolę zatrudnienia siebie jako pracownika oraz złoży za pośrednictwem Strony aplikację o pracę. 
 6. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
 7. Rozporządzenie lub RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 8. Strona – oznacza stronę internetową prowadzony przez M4K pod adresem https://m4kgarage.pl.  
 9. Serwis – oznacza warsztat samochodowy prowadzony pod marką M4K. 
 10. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z usług oferowanych przez M4K za pośrednictwem Strony.    

§3. Zakres zbierania Danych osobowych

1.   M4K respektuje prawo do prywatności i ochrony Danych osobowych Użytkowników, które są przetwarzane z zachowaniem przepisów RODO oraz zgodnie z niniejszą Polityką.

2.   M4K dokłada wszelkich starań, aby Dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. M4K gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych.

§4. Cel przetwarzania Danych osobowych – postanowienia ogólne

1.   Podanie Danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Strony, w tym do wysłania zapytania o współpracę, dokonania zgłoszenia serwisowego czy też przesłania CV. Każdorazowo zakres wymaganych do wykonania danej usługi Danych osobowych wskazany jest uprzednio na Stronie. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Strony.

2.   Możliwe cele zbierania i przetwarzania Danych osobowych Użytkowników przez M4K:

a.     zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji:

  1. Głównym celem przetwarzania Danych osobowych i innych informacji przez M4K jest świadczenie usług dla Użytkowników, utrzymanie Strony oraz zapewnienie bezpiecznej i gwarantowanej wydajności usług.
  2. Poza danymi, których podanie zostało oznaczone jako „obligatoryjne”, podanie innych danych jest dobrowolne.
  3. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).

b.     zabezpieczenie roszczeń:

  1. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń M4K może przetwarzać niektóre podane przez Użytkownika Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące korzystania z usług/Serwisu oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes M4K. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń.
  3. Przetwarzanie danych obejmować będzie jednak wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków M4K wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na M4K przez uprawnione organy.

c.     Marketing

  1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą obejmować:
   • wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
   • prowadzenie innego rodzaju działań analitycznych oraz statystycznych oraz działań związanych z marketingiem bezpośrednim usług (przesyłanie informacji handlowych drogą).
  2. Szczegółowe podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych w celu prowadzenia działań marketingowych zostały wskazane w punkcie dotyczącym Plików Cookies.

d.     Newsletter:

  1. Użytkownik może udzielić Administratorowi zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora, w trakcie i po zakończeniu świadczenia usług. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.
  2. Podanie Danych osobowych jest niezbędne do korzystania przez Użytkownika z usługi Newsletter. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi Newsletter przez Użytkownika.
  3. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newsletter w każdej chwili poprzez cofnięcie swojej zgody. Do tego celu wystarczy przesłanie informacji na wymienione w §1 Polityki dane kontaktowe (np. e-mail).
  4. Podstawą prawną w celu świadczenia usługi wysyłki Newslettera jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych za pośrednictwem Newslettera jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit.f RODO), w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na otrzymanie Newslettera.

e.     Konkursy:

  1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników, które podali w formularzu zgłoszeniowym do uczestnictwa w danym konkursie organizowanym przez M4K. W formularzu wskazane są pola, których uzupełnienie jest wymagane, a których dobrowolne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w danym konkursie organizowanym przez M4K.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik jest zwycięzcą określonego konkursu, Administrator będzie przetwarzał jego Dane osobowe również w celu realizacji ciążących na nim obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. Szczegółowe informacje na temat Przetwarzania Danych osobowych każdorazowo są określone w regulaminach konkursów.

f.    Komunikacja:

  1. Administrator może się komunikować z Użytkownikiem za pomocą e-mailem, wiadomości w kanałach social media, telefonicznie lub klasycznie za pośrednictwem listów i paczek.
  2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w §1 Polityki, poprzez kontakt telefoniczny oraz pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.
  3. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownika w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
  4. Gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) Administrator może ponownie zwrócić się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

3.   Stosownie do art. 28 RODO, Jednostki franczyzowe jako administratorzy danych osobowych powierzyły M4K przetwarzanie danych:

a.     Kandydatów:

  1. M4K przetwarza dane Kandydatów, którzy złożyli aplikację o pracę wraz z CV za pośrednictwem udostępnionego na Stronie formularza w zakresie ograniczonym do następujących czynności: utrwalanie, przechowywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie. Jednostka franczyzowa, jako administrator danych osobowych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych przekazywanych M4K.
  2. M4K będzie przetwarzał Dane osobowe Kandydata podane w formularzu aplikowania (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) oraz w przesłanym przez Kandydata formularzu CV.
  3. Przetwarzanie Danych osobowych Kandydata zostanie zakończone poprzez ich usunięcie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji o pracę. Kopie zapasowe zawierające dane są usuwane w terminie 365 dni od złożenia aplikacji.

b.     Zgłaszających chęć skorzystania z usługi serwisowej:

  1. M4K przetwarza dane Użytkowników, którzy przesłali zgłoszenie serwisowe za pośrednictwem udostępnionego na Stronie formularza w zakresie ograniczonym do następujących czynności: utrwalanie, przechowywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie. Jednostka franczyzowa, jako administrator danych osobowych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych przekazywanych M4K.
  2. M4K informuje, że przetwarza Dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi zgłoszonej przez Użytkownika za pośrednictwem Strony usługi serwisowej.

§5. Pliki Cookies

1.   Administrator oświadcza, iż przetwarza dane dotyczące połączenia urządzenia końcowego Użytkownika z infrastrukturą techniczną Strony i stosuje pliki „Cookies” (ciasteczka). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy – nie zawierają cech identyfikujących konkretnych osób fizycznych.

2.   Pliki Cookies są danymi informatycznymi w szczególności plikami tekstowymi wysyłanymi przez M4K na urządzenia końcowe Użytkowników i tam przechowywane.

3.   Podczas wizyty Użytkownika na Serwisie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Użytkownik został odesłany do witryny Strony, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora Użytkownika, innych informacji transmitowanych protokołem https. Dodatkowo M4K może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do Strony.

4.   Cookies pozwalają M4K m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze Strony, ulepszania funkcji, z których korzysta Użytkownik i korzystanie z narzędzi marketingowych.

5.   M4K informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.

6.   M4K oświadcza, że korzystanie z plików Cookies przez M4K nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników lub oprogramowaniu zainstalowanym w nich urządzeniach.

7.   Administratorem danych osobowych zebranych za pomocą plików Cookies jest Administrator lub jego Zaufani Partnerzy.

8.   Administrator wykorzystuje następujące Cookies: niezbędne, preferencyjne, statystyczne i marketingowe.

9.   Administrator wykorzystuje niezbędne pliki Cookies głównie w celu dostarczenia Użytkownikom Strony usług oraz funkcjonalności, z których chcą oni skorzystać. Niezbędne pliki Cookies mogą być instalowane za pośrednictwem Strony przez Administratora. Te pliki Cookies są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone na Stronie. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Obejmują również podstawowe (abstrahujące od Użytkownika) zliczanie odwiedzin, które jest potrzebne do świadczenia usług przez M4K. Użytkownik można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach Cookies, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie stosowania niezbędnych plików Cookies jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

10.   Administrator wykorzystuje preferencyjne pliki Cookies w celu zapamiętania i dostosowania Strony do wyborów Użytkownika. Te pliki Cookie umożliwiają zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji świadczonych usług. Mogą być one ustawione przez M4K lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do Strony. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików Cookies, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo. Przetwarzanie danych związanych z wykorzystaniem funkcjonalnych plików Cookies wymaga zgody Użytkownika. Zgoda taka może być w każdym czasie wycofana za pośrednictwem ustawień Strony.

11.   Administrator wykorzystuje statystyczne pliki Cookies w celu pozyskania informacji dotyczących liczby wizyt oraz źródeł ruchu na Stronie. Pliki te przetwarzane są w celu poprawy wydajności Strony, rozwijania, testowania i ulepszania świadczonych usług oraz testowania nowych funkcji, a także rozwiązywania związanych z nimi problemów. Pliki te są agregowane i nie mają na celu ustalenie tożsamości Użytkownika. Pliki pomagają ustalić, które podstrony Strony są najbardziej, a które najmniej popularne. Pomagają również określić zachowanie Użytkownika w celu dostarczenia mu odpowiednich i spersonalizowanych treści. Takie pliki mogą być instalowane za pośrednictwem Strony przez Administratora oraz przez jego partnerów. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie stosowania analitycznych plików Cookies jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych za pośrednictwem Strony usług.

12.   Administrator wykorzystuje również marketingowe pliki Cookies, które pozwalają mu na dopasowanie wyświetlanych treści do zainteresowań Użytkownika za pośrednictwem Strony. Pliki te mogą być wykorzystywane do budowania profilu zainteresowań Użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików Cookies, odbierze mniej ukierunkowanych reklam.  Takie pliki mogą być instalowane za pośrednictwem Strony przez Administratora oraz przez jego Zaufanych Partnerów. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie stosowania reklamowych plików Cookies jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda taka może być w każdym czasie wycofana za pośrednictwem ustawień Serwisu.

13.   Administrator przetwarza także Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności M4K oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

14.   Więcej informacji na temat plików Cookies stosowanych na Stronie przez Administratora znajduje się tu w panelu zarządzania zgodami Cookies (Cookiebot).

15.   Użytkownik może udzielić zgody na pliki Cookies korzystając z ustawień plików Cookies. Za pomocą przycisków „Zezwól na wszystkie” lub „Zezwól na wybrane” Użytkownik może udzielić odpowiednich zgód a także zarządzać swoimi preferencjami.

16.   Użytkownik w każdej chwili może cofnąć udzielone zgody.

§6. Możliwi odbiorcy Danych osobowych Użytkowników

1.   W celu świadczenia usług i bieżącej obsługi dane Użytkownika mogą być przekazywane do przetwarzania wyspecjalizowanym podmiotom. Dane mogą zostać powierzone w szczególności:

a.     dostawcom usług IT,

b.     agencjom marketingowym, partnerom marketingowym i dostawcom platform marketingowych,

c.     podmiotom przetwarzającym i koordynującym realizację płatności,

d.     dostawcom usług w chmurze,

e.     dostawcom usług z zakresu analizy danych,

f.      konsultantom, prawnikom, księgowym i innym dostawcom usług profesjonalnych,

g.     podmiotom powiązanym z Administratorem osobowo i kapitałowo, które pomagają mu świadczyć usługi lub realizują zadania z zakresu przetwarzania danych w jego imieniu,

h.     Jednostkom franczyzowym współpracującym z Administratorem,

– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy z i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

2.   Na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika na przetwarzanie Dane osobowe Użytkownika  (dane osobowe zapisane w plikach Cookies w urządzeniu Użytkownika i w jego pamięci podręcznej, w tym danych udostępnionych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas aktywności Użytkownika na Stronie oraz danych lokalizacji generowanych przez urządzenie Użytkownika, w celach marketingowych  obejmujących zautomatyzowaną analizę aktywności Użytkownika na stronach internetowych w celu ustalenia potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy, w tym na umieszczenie znaczników internetowych na urządzeniach Użytkownika i odczytywanie tych znaczników) mogą być również udostępniane Zaufanym Partnerom.

3.   Administrator, w celu świadczenia usług, bieżącej obsługi, rozwoju prowadzonej przez siebie działalności, a także w celu współpracy marketingowej może udostępniać Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem Strony Jednostkom franczyzowym oraz podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

4.   Administrator udostępnia także dane Użytkowników uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do Administratora w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§7. Przekazywanie danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

1.   W trakcie korzystania przez Administratora z narzędzi wspomagających prowadzenie przez niego bieżącej działalności gospodarczej Dane osobowe, jeżeli jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

a.     stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

b.     stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

c.     współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana odpowiednia decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych.

2.   Zaufani Partnerzy Administratora mają siedziby przeważnie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród Zaufanych Partnerów Administratora np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem przez Użytkownika danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby Zaufani Partnerzy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Takie gwarancje wynikają w szczególności z zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE), zgodnie z brzmieniem art. 46 ust. 2 RODO. 

3.   Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres: [email protected].    

§8. Okres przechowywania danych osobowych

1.   Administrator gwarantuje, że Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

2.   Dane przechowywane będą dopóki będą potrzebne Administratorowi do świadczenia usług i dostarczania usług Użytkownikom.

3.   Okres przechowywania Danych osobowych ustalany jest indywidualnie i zależy m.in. od charakteru Danych, powodu ich gromadzenia i przetwarzania. Po tym czasie Dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

4.   Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj:

a.     w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę,

b.     w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,

c.     w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu,

d.     w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

§9. Wgląd i poprawianie przechowywanych Danych osobowych

1.   W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

a.     prawo do żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b.     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c.     prawo do przenoszenia Danych osobowych,

d.     prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę,

e.     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych Użytkownika.

2.   Powyższe uprawnienia Użytkownicy mogą zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].

3.   Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi) czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca Użytkownik zostanie poinformowany o działaniach, które podjął Administrator w celu zrealizowania zgłoszenia. Udzielając odpowiedzi oraz w celu upewnienia się, że Administrator właściwie zrealizuje zgłoszenie, Administrator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Użytkownika.

§10. Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz bezpieczeństwo

1.   Administrator Danych osobowych pragnie poinformować Użytkowników, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażają się m.in. na ryzyko:

a.     ingerencji w dane Użytkownika osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować dane Użytkownika,

b.     otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,

c.     wyłudzenia danych Użytkownika,

d.     ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między systemem Użytkownika a Stroną Administratora,

e.     podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

2.   Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, takie jak m.in.:

a.     zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

b.     certyfikat SSL na Stronie, na której podawane są dane Użytkowników.

§11. Postanowienia końcowe

1.   W sprawach związanych z Polityką prosimy o kontakt na adres: [email protected]

2.   M4K zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki– może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

a.     zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika;

b.     rozwoju funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

3.   W przypadku zmiany Polityki jej nowa treść zostanie ogłoszona na stronie https://m4kgarage.pl/.

4.   Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

5.   W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa.

6.   W zakresie nieuregulowanych w Polityce zastosowanie znajdą przepisy RODO oraz prawa bezwzględnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.   Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Polityki jest Sąd właściwy dla siedziby M4K, jeżeli nie znajdzie zastosowania właściwość wyłączna.

8.   Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. M4K namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań M4K.

9.   Polityka wchodzi w życie z dniem 22 marca 2022 roku.